Opłaty

Opłata za żywienie

Działając na podstawie:
art. 106 ust. 3,5 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082),
zarządzenia nr 1928/2021 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 06 grudnia 2021r.,
zarządzenia nr 1//2023/2024 Dyrektora Przedszkola Nr 337 z dnia 29.08.2022r.w sprawie ustalenia opłaty za żywienie w Przedszkolu nr 337 :

  1. Od dnia 01.09.2023r. dzienna stawka żywieniowa dla dzieci w przedszkolu wynosi 17,00 zł.
  2. Warunki i sposób regulowania opłaty za żywienie nie ulegają zmianie.

Opłatę za żywienie dziecka w przedszkolu za dany miesiąc wylicza się mnożąc stawkę dzienną przez liczbę dni roboczych w danym miesiącu.
Należną kwotę pomniejszamy o kwotę wynikającą z liczby dni prawidłowo zgłoszonych nieobecności dziecka w przedszkolu w poprzednim miesiącu.

Informacja o terminach i godzinach dokonywania opłat wywieszana jest co miesiąc na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.
Opłaty gotówkowe bezwzględnie muszą być dokonywane w podanych terminach. Numer konta na który należy uiścić opłatę za żywienie : 56 1030 1508 0000 0005 5065 2056
Rodzice, którzy chcą dokonywać opłat przelewem, proszeni są o podanie kierownikowi gospodarczemu swojego adresu email, na który co miesiąc będą wysyłane informacje o kwotach, jakie należy wpłacić na poszczególne rachunki bankowe (kwot nie zaokrąglamy, wpłacamy taką kwotę, jaką mamy wykazaną w otrzymanej informacji emailowej) Nieobecność dziecka w przedszkolu w żadnym wypadku nie usprawiedliwia nieterminowej zapłaty!

Wpłata na Radę Rodziców

Prosimy o dokonywanie wpłat na konto Rady Rodziców,
zgodnie z poniższym wzorem:

Odbiorca: Anna Iwan

Nr konta: 66 2490 0005 0000 4000 0396 3728 (Alior Bank)

Kwota: zgodnie z deklaracją, może być za kilka miesięcy / cały rok z góry

Tytuł: Rada Rodziców, imię i nazwisko dziecka

Od października, w miarę możliwości prosimy o dokonywanie wpłat do 15. dnia każdego miesiąca.

Ewentualne pytania można kierować na maila: anna.iwan2705@gmail.com

Opłata za czas pobytu dziecka w przedszkolu od 01.09.2017r. została zniesiona na podstawie:
UCHWAŁA NR XLIX/1205/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 w związku z ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) uchwala się, co następuje:

§ 1. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka nad dziećmi realizowane są w przedszkolach publicznych prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę w całym czasie ich pracy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2017r.

Skip to content